วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผักบุ้งผักบุ้งจีน


ลักษณทั่วไปของผักบุ้งจีน
ผักบุ้งจีน เป็นผักที่สามารถปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตและสามารถปลูกได้ตลอดปี
การเตรียมดินและการปลูก
ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักรากตื้น ขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักใ้ห้ทั่วแปลง หลังจากนั้นหว่านเมล็ดลงให้ทั่วแปลง หรือใช้เมล็ดโรยให้เป็นแถว โดยระยะระหว่างแถวปลู 15 เซนติเมตร แล้วเอาดินกลบ หนา 2-3 เซนติเมตร หลังจากนั้นต้นกล้าจะเริ่มงอกภายใน 2-3 วัน
ถ้าไม่มีบริเวณบ้านต้องการปลูกในกระถางหรือกะบะ ให้เตรียมดินเพาะใส่กระถางให้ร่วนซุย และควรมีใบได้ผุผสมด้วย และนำเมล็ดพันธุ์ลงไปโรยในกระถางเพาะ กลบดินหนา 2-3 เซนติเมตร และรดน้ำตามทันที
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ถ้าต้องการให้เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนงอกเร็วขึ้น ควรนำไปแช่น้ำนาน 4-6 ชั่วโมง ก่อนนำโรยในกระถางหรือแปลง
การดูแลรักษา
  1. หมั่นเก็บวัชพืชที่ขึ้นรบกวนในแปลงปลูกหรือกระถางปลูก โดยใช้มือถอน
  2. การบำรุงความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1ช้อนแกง/พื้นที่ 1 ตารางเมตร และรดน้ำตามทันทีหลังจากใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ควรใส่ทุก 10-15 วัน/ครั้ง และควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อใกล้เก็บเกี่ยว 5-7 วัน
การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีน เก็บผักบุ้งจีนได้หลังจากปลูกไปแล้วนาน 25-30 วัน สามารถใช้มีดตัดยอด ปล่อยโคนต้นไว้ เหลือต้นตอยาว 1 คืบ และรดน้ำบำรุงดูแลใส่ปุ๋ย ผักบุ้งจีนสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ใหม่อีก 1 รุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น